Sforza

43 teksty – auto­rem jest Sforza.

Jes­tem bez­pańską suką która pro­siła się o miłość.
Dos­tałam słowa, w for­mie cze­ku bez pokrycia.
Co ma pies zro­bić z cze­kiem? Na do­miar bez pokrycia? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lipca 2012, 23:11

A jed­nak is­tnieje­my, wy­sypis­ka dla ludzkich od­padków.
Tyl­ko przy naszej obróbce następu­je recykling. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 czerwca 2012, 22:38

Czuję jak za­padam się znowu.
Gu­bię się co­raz bardziej.
Emoc­jo­nal­ny wrak. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2012, 08:32

Umysł pełen niena­wiści, rodzi trujące słowa oraz podłe czyny. 

aforyzm
zebrał 41 fiszek • 18 marca 2012, 12:03

Nie jes­tem bra­kującym ele­men­tem. Jes­tem puzzlem który jest nie wiado­mo z ja­kiej układan­ki.

Cza­sem to­warzyszy uczu­cie że nig­dzie się nie pasuje 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 marca 2012, 16:24

Sa­mi tyl­ko dla­tego że nikt nie dos­trzegł w nas nicze­go war­te­go uwa­gi, nicze­go co war­to by było uczy­nić swoim, cho­ciaż przez chwile. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 marca 2012, 21:56

Gdy się ko­goś kocha to be­zus­tannie się o nim mówi.

Sko­ro to praw­da to dlacze­go Ona ciągle mówi o przy­jacielu swo­jego męża? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 marca 2012, 20:57

....ślu­buję Ci miłość (dopóki nie po­jawi się ktoś in­ny), wier­ność (dopóki będziesz mnie kręcić) i uczci­wość (oczy­wiście w ra­mach zdro­wego rozsądku). 

myśl
zebrała 17 fiszek • 14 marca 2012, 22:54

Gdy spo­tyka nas coś złego ob­wi­niamy Bo­ga, gdy spo­tyka nas coś złego to na­zywa­my Diabel­skim szczęściem.
Gdzie tu logika? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 marca 2012, 21:10

Zas­ta­nawiałam się dlacze­go ludzie pos­ta­nawiają brać ślub. Oka­zuje się że przyczyną jest to że znaj­dują to cze­go szu­kali przez całe życie w dru­giej osobie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 marca 2012, 22:56
Sforza

Czy jest sens opisywać siebie? Przecież nikogo to nie interesuje. Po śmierci i tak staniesz się kolejną cyfrą w nekrologu. Jednakże czasem mam ochotę wykrzyczeć, kim jestem i jaka jestem. I mam nadzieje że jest ktoś tam... ...gdziekolwiek i ma ochotę mnie, właśnie mnie wysłuchać.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sforza

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność